Ultimate College Softball
Sign up Calendar Latest Topics
 
 
 


Reply
  Author   Comment  
ChineseSoftballFoundation

Registered:
Posts: 104
Reply with quote  #1 
The 2012 CNST is announced:

Beijing: Li Na, Liu Mengmeng
Liaoning: Li Qi, Lu Ying, Wang Yuan, Hu Yue
Shanghai: Wei Dongmei, Feng Qianwen
Henan: Chen Jiani, Zhao Jing, Liu Feifei, Lu Yamin
Guangdong: Guo Jia, Sun Xue
Sichuan: Zhou Yi, Liao Chunmei, Tang Ting, Wang Jiayi
Jiangsu: Wang Lan, Li Huan, Chen Jia
Tianjin: Ren Hongxia, Xu Tongtong
Head Coach Liu Yaming
Assistant : Zhang Weihong, Huang Weigang, Li Chunsheng, Tao Hua
woser

Registered:
Posts: 34
Reply with quote  #2 
up

Previous Topic | Next Topic
Print
Reply

Quick Navigation:

Easily create a Forum Website with Website Toolbox.